Hållbarhetsrapport Motor AB Halland 2022

Motor AB Halland är återförsäljare av Scania lastbilar, Volkswagen personbilar, Volkswagen Transportbilar, Skoda, SEAT och CUPRA samt är auktoriserad servicepartner för Audi inom Halmstads och Laholms marknadsområden. Motor AB Halland har 122 anställda och omsatte 2022 ca 700 miljoner kronor vilket gör oss till ett av de större företagen i Halland.ALLT BÖRJADE MED EN POJKDRÖM

MotorHallands historia började redan år 1912 när en då åtta år gammal pojke vid namn Torsten Brolén fick åka automobil för första gången. Han besökte under sommarlovet farmor och farfars bondgård i Lundsjön, en liten by utanför Östersund. En av de ytterst få automobiler som fanns i Jämtland vid den tiden, rullade den dagen in på gården och Torsten fick följa med på en åktur. Fascinationen för automobiler befästes vid denna korta åktur och kom att vara livet ut.

Ända sedan 1952, då bolaget registrerades, har vi på MotorHalland sålt nya och begagnade bilar, utfört service och levererat tillbehör och reservdelar. Vi har hela tiden utvecklat verksamheten för att ge våra kunder möjlighet till ett enkelt, personligt och ekonomiskt hållbart bilägande. Vi gör allt för att tillgodose våra kunders önskemål, så att de ska blir nöjda och känna sig väl omhändertagna.

”På MotorHalland möts alla, gamla som unga, yrkesförare som kör hela tiden eller privatpersoner som bara kör ibland. Alla som är intresserade av att byta, köpa, leasa eller prata fordon är välkomna till MotorHalland. Det är för dessa vi finns till.”

PERSONAL

Vi utvecklar ständigt vår personal och jobbar kontinuerligt med att skapa en trygg, trivsam och öppen arbetsplats. Vår personal är vår viktigaste tillgång.

För att uppnå vårt syfte är det nödvändigt att vi delar samma värderingar och står på samma värdegrund. Vi ska också vara eniga om vilka mål vi strävar mot. Till detta behöver vi en tydlig målbild för vårt varumärkesarbete – en varumärkesplattform. Den ska fungera som en ledstjärna och ett strategiskt styrdokument för alla som arbetar med vårt varumärke. På så vis ger vi våra medarbetare de värden som vi vill att våra kunder ska förknippa med vårt varumärke. Varumärkesplattformen ska utgöra en grund för all kommunikation, såväl internt som externt, så att vi säkerställer en företagskultur med rätt värderingar och rätt budskap. Varumärket MotorHalland ska kunna omfatta olika verksamheter, målgrupper och erbjudanden. Därför har vi byggt en tydlig och inspirerande plattform som vi vill att vår personal ska känna sig delaktig i. Vi vill tillsammans med vår personal bli den starkast lysande stjärnan på himlen.

MotorHalland genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar för att mäta hur personalen mår. Vi samarbetar med Teamhälsan där man regelbundet genomför hälsokontroller och där vi även kan få hjälp med arbetsrelaterade frågor kring fysisk och psykisk hälsa. Som en ytterligare del i vårt arbete kring personalhälsa har vi friskvårdsbidrag på 2500 kr per anställd och år.


Verkstadstimmar 2022


MOTORHALLANDS KÄRNVÄRDEN

Professionella

Med stor kompetens och framåtanda tar vi ansvar för de individuella lösningar som vi skapar åt varje kund. Varje kund är unik - Så är också våra lösningar.

Engagerade

Med stor lyhördhet och delaktighet ska vi betjäna våra kunder på ett ödmjukt sätt, så att deras besök blir en alltigenom positiv upplevelse.

Personliga

Vi ska möta alla, oavsett ärende, ålder, nationalitet etc med ett leende och en vilja att hjälpa till på bästa sätt. Vår ambition är att göra alla våra kunder till ambassadörer för vårt varumärke. Våra kunder är våra viktigaste reklambärare. På arbetsplatsen tar vi hand om och och respekterar varandra oavsett om vi arbetar i verkstaden, i bilhallen eller på kontoret. Vi är ett enat team där det är våra olikheter som gör oss unika tillsammans. Vi är varandras arbetsmiljö, varje dag, år efter år. Det är därför vi kallar oss Team MotorHalland.

Ärliga

Genom vårt moderna arbetssätt utmanar vi gamla vanor och fördomar med ett öppet och transparant tillvägagångssätt genom hela processen. Våra kunder skall känna vår ärliga avsikt och vår önskan att bygga långsiktiga relationer.


ETISKA REGLER – UPPFÖRANDEKOD

Vårt företags framgång är på lång sikt baserad på att vi uppnår tillit och förtroende hos våra kunder och övriga samarbetspartners. För att få behålla tilliten och förtroendet måste vi se till att vårt beteende är konsekvent med de värden vi står för. Våra etiska riktlinjer beskriver:

• De etiska principerna som styr vårt företag
• Det beteende vi förväntar av våra anställda på alla nivåer

Riktlinjerna ska ge stöd vid utförande av uppgifter och i förhållanden till beslut som skall tas och behandlar ämnen som mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet och likabehandling, avtal och affärsetik och vikten av att främja ärlighet, integritet och lojalitet i alla förhållanden. Som ett steg för att motverka korruption har vi valt att endast samarbeta med länder inom EU.

De etiska reglerna finns i MotorHallands Medarbetarguide som behandlar frågor kring bl.a. anställning, arbetsmiljö, policys, förmåner, ledighet, utbildning och kompetensutveckling.

Fr.o.m. år 2023 finns vår uppförandekod med som bilaga till vår leverantörsenkät. Våra leverantörer får på detta sätt bekräfta att de läst våra etiska regler och förbinder sig att arbeta enligt dem.

MILJÖMÅL, NYCKELTAL FÖR MOTORHALLAND 2022

Under året har vi följt nyckeltalen för miljö nedan.

• Vi har använt färre antal unika kemprodukter på våra tre driftställen.
• För sålda miljöbilar var vårt mål 50% och vi nådde upp till 58%.
• Vattenåtgång per tvättad bil på rekondavdelningen på Flygstaden var i snitt 58 liter, uppmätt över hela året. Vi har som mål att sänka detta ytterligare genom projekt för t.ex. tvättrutiner.
• På Scania har man som mål att minska användandet av förbrukningsmaterial som t.ex. engångshandskar. Under 2022 kom man inte ner till önskat mål bl.a. beroende på att man köpt in större mängder för att parera kommande prishöjningar.


 

HÅLLBARHETSGRUPPEN

Hållbarhetsgruppen bestående av representanter från samtliga driftställen har regelbundna möten/träffar 4 gånger per år. Vid minst ett av dessa möten medverkar sektorcheferna. Syftet är att arbeta med frågor som underlättar för - och ser till att - Motorhalland inte förbrukar mer resurser än nödvändigt.

• Vi ska förebygga negativa miljöeffekter av vår verksamhet och öka miljöhänsynen.
• Vi ska ha kunskap om vår verksamhet och vilken påverkan den medför på människa och miljö.
• Om vi riskerar negativ miljöpåverkan innebär det en skyldighet att vidta skyddsåtgärder.
• Mindre miljöskadliga kemikalier ska användas om det går att välja sådana.
• Bästa möjliga teknik ska användas.
• Vi ska hushålla med råvaror och energi.
• Vi ska välja den plats för vår verksamhet som är lämpligast ur miljösynpunkt.
• Vid ev. orsakande av miljöskada är vi ansvariga för att skadan åtgärdas.
• Dessa punkter ska efterlevas till en nivå som är ekonomiskt rimlig.

Hållbarhetsgruppen genomför även internrevisioner två gånger per år. Då besöks alla tre driftställen och man tittar på bl.a. kemikaliehantering, avfallshantering samt brand- och nödlägesrutiner enligt ett fastslaget protokoll.


 

UPPVÄRMNING

Vår fastighet i Flygstaden värms upp med bergvärme, på Scania används fjärrvärme och i Laholm gas. På detta sätt utnyttjar vi de lokala förutsättningarna på bästa sätt. Vi använder 100% förnybar el.

SOLCELLER

Under början av 2023 kommer solceller att installeras på Flygstaden och vi ser fram emot denna hållbara investering som kommer att ge oss möjlighet att sänka vår elförbrukning.

SPONSRING

Motorhalland sponsrar eller har samarbetet med föreningar och personer inom ungdoms-, dam- och herridrott där vi ser en affärsmöjlighet och där våra produkter kan synliggöras på ett bra sätt. En tydlig policy för att främja transparent sponsring finns i Medarbetarguiden.

Vi förutsätter att de vi sponsrar agerar på ett korrekt och lagenligt sätt samt är insatta i och har accepterat Motorhallands värdegrund dvs att främja ärlighet, integritet och lojalitet samt att arbeta för allas lika värde.

Under 2022 har vi bl.a. sponsrat Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), Nellie Larsson (cykling) och Felicia Loo (motocross).

RISKBEDÖMNING FÖR MILJÖ

Vi har genomfört riskbedömning för miljö på våra tre driftställen. De största riskerna för oss finns i avfallshanteringen med risk för läckage av farligt avfall och förorening till mark och dagvatten samt vår kemikalieförbrukning. För att minska dessa risker har vi försäkrat oss om att hanteringen utomhus är säker, att t.ex. fat med farligt avfall förvaras på ett sätt att spill och läckage förhindras.

Vi använder kemikalier i vårt arbete, både i verkstad, skadeverkstad och på rekondavdelningen. Vi använder tex oljor, smörjmedel, sprayer och lim i verkstäderna och olika rengöringsmedel och vax på rekondavdelningen. Det är viktigt att all personal har tillgång till kemikalielistan som finns i Eco Online för att man lätt ska kunna ta del av bl.a. aktuella säkerhetsdatablad och faropiktogram.

Brandfarliga ämnen som spolarvätska förvaras i avsedda utrymmen och i lokaler med golvbrunn använder vi invallning till produkterna.

Vi har oljeavskiljare på samtliga tre driftställen och på Flygstaden har vi även en tungmetallavskiljare för att säkerställa att så rent vatten som möjligt når avloppsnätet. 


Totalt antal personbilar och transportbilar: 1765 st.

Denna hållbarhetsrapport avser räkenskapsåret 2022.01.01 - 2022.12.31